Het brede medewerkersoverleg

Er zijn ook vormen van participatie die niet helemaal tot formeel overleg gerekend kunnen worden maar daar wel dicht tegenaan liggen. Bijvoorbeeld gemengde overlegorganen, waarin betaalde krachten en vrijwilligers de gang van zaken bespreken en ervaringen en zienswijzen uitwisselen. Met elkaar en met vertegenwoordigers van het management. 

Deze overleggen worden meestal niet geregeld door middel van reglementen. Wel leveren ze vaak voor alle betrokkenen waardevolle informatie op, die langs verschillende wegen terecht komt in de formeel besluitvormingsprocedures. Dit type overleggen wordt in sommige organisaties twee tot vier keer per jaar gehouden, “om te zorgen dat de beschikbare kennis rondgaat.”

De CombiRaad van de Lumens Groep is een variant van zo'n breed medewerkersoverleg. In de CombiRaad staan uitwisseling van kennis, het geven van feedback op het beleid en het doorgeven van signalen vanuit de uitvoering centraal.

Aandachtspunten voor de organisatie

Bespreek de eerste keer de verwachtingen van de deelnemers en het management.Het is belangrijk dat de verwachtingen van alle betrokkenen in grote lijnen overeen komen. Als er grenzen zijn aan de onderwerpen die geagendeerd kunnen worden, geef die grenzen dan ook aan.

Bespreek regelmatig het proces. Juist omdat er op voorhand geen regels worden opgesteld en het gewicht van de signalen en adviezen van het brede medewerkersoverleg niet vaststaat, is het belangrijk dat de raad en het management hierover in gesprek blijven.

Wat je organiseert moet natuurlijk wel gewicht
hebben.

Roland van der Heijden, directeur Animo (Lumens Groep)

Informatie voor vrijwilligers

Als deelnemer aan een gemengd overlegorgaan, overlegt u samen met beroepskrachten met een vertegenwoordiger van het management. Doelen van het overleg zijn uitwisseling van kennis en informatie, feedback geven op het organisatiebeleid en het doorgeven van signalen uit de uitvoering. 

Een organisatie die een gemengd overleg organiseert, wil ook de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers bevorderen. Met uw inbreng kunt u een bijdrage leveren aan het organisatiebeleid en aan het behartigen van de belangen van de vrijwilligers. 

Belangrijk om op te letten

Het is afhankelijk van de afspraken of u eenmalig deelneemt aan het overleg of dat u voor een bepaalde periode het team vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor een jaar.

U vertegenwoordigt samen met de beroepskracht het team waar u deel van uitmaakt. Samen inventariseert u wat er leeft in het team en wat het team wil inbrengen in het overleg van de raad. 

U kunt gevraagd worden om ter voorbereiding enkele documenten te lezen.

Overlegvormen waarbij weinig vastligt, vragen van de deelnemers dat zij regelmatig bespreken hoe het overleg verloopt. Het is belangrijk dat de deelnemers het aangeven wanneer hen niet duidelijk is wat er met hun signalen, ideeën en adviezen is gedaan.

Wat u er zelf aan kunt hebben

  • Meer kennis van de organisatie.
  • Inzicht in de zienswijze en belangen van beroepskrachten en van het management. 
  • Een zekere mate van invloed op het beleid van de organisatie. 
  • Persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld het versterken van uw communicatieve vaardigheden.

Praktijkvoorbeelden

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 64 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.